Modne suknie ślubne

Moda ślubna 2014, przygotowania do ślubu i wesela

Białe buty

buty do ÂślubuButy stanowiÂą waÂżne uzupeÂłnienie stroju Âślubnego. Kolorem powinny pasowaĂŚ do sukni Âślubnej. Tradycyjne, buty biaÂłe, ustĂŞpujÂą miejsca butom koloru ecru.
Podstaw¹ jest, aby wybraÌ buty wygodne, aby bez problemu mog³y nieœÌ nas do Koœcio³a oraz podczas  przyjêcia. Obcas powinien byÌ niezbyt wysoki. Najbardziej optymalne s¹ buty z obcasem do 5 cm.

czó³enka œlubneTakie stwierdzenie jest postawione na podstawie przeciêtnych obserwacji. Wszystko oczywiœcie zale¿ne jest od indywidualnych predyspozycji. Niektóre kobiety, z powodzeniem bêd¹ przez kilkanaœcie godzin pl¹saÌ w 10 cm obcasach, inne tylko w butach na p³askim obcasie.

biaÂłe buty na obcasieKonieczne jest, aby przed zaÂłoÂżeniem butĂłw w dniu Âślubu, rozbiĂŚ je, chodzÂąc w nich, przez kilka godzin w zaÂłoÂżonej grubszej skarpetce. Jest to waÂżne, poniewaÂż “rozchodzone” buty uchroniÂą stopy przed przykrymi odciskami czy otarciami w tym Wielkim Dniu. Najbardziej tradycyjne sÂą czó³enka z wÂąskimi noskami na niewielkiej szpileczce, w kolorze biaÂłym lub ecru.

buty na weseleMog¹ byÌ ca³kowicie zabudowane lub  z odryt¹ piêt¹. Je¿eli œlub wypada w ciep³ym okresie na wiosne, w lecie czy jesieni, mo¿na pozwoliÌ sobie na sanda³ki na obcasie. Buty nale¿y dobrac charakterem do sukni.

buty do œlubu ecru Je¿eli suknia jest okaza³a, pod wzglêdem zdobieù, falban, koronek, koralików, cekinów, nalezy wybrac g³adki buty bez zdobieù, aby unikn¹Ì kiczu. Wybieraj¹c skromniejsz¹ sukniê œlubn¹, mo¿na pozwolic sobie na buty ozdobione kwiatkami, koralikami, drapowane, haftowane.